2015年5月2日,星期六

在露营路上!

下届大选的投票日即将到来,我们随即抽出了一些公车供您投票。

V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
 
 

最后,如果那里有任何浮动选民......................


好吧,好吧,我给我外套。